معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی در گفتگو با وب دا گفت: جلسه ی بررسی عملکرد حوزه های تخصصی در زمینه ی برنامه عملیاتی منتهی به 9 ماهه سال جاری در سامانه  (HOP) روز شنبه چهارم بهمن برگزار شد.

وی افزود: رئیس دانشکده در این جلسه بر پیگیری و جمع آوری مستندات ارزشمند از کارهای صورت پذیرفته در حوزه های تخصصی را با اهمیت ترین وظیفه ی حوزه ها دانست و با توجه به ضریب تاثیر حوزه های (وزن ) تخصیص یافته نسبت به کل برنامه عملیاتی، نسبت به اهمیت بارگذاری مستندات و کسب امتیاز، بر سه حوزه تخصصی معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی و تحقیقات و فناوری تاکید نمود.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت امتیاز کسب شده در سه ماهه آتی و بر اساس مصوبه ی این جلسه شناسایی دفاتر و با عملکرد مناسب و یا پایین تر از سطح انتظار در دستور کار بالاترین مقام حوزه های تخصصی قرار گرفت. 

در این جلسه که با حضور رئیس دانشکده، معاونان و روسای حوزه های تخصصی در سالن کنفرانس ستاد مرکزی برگزار شد، عملکرد حوزه های تخصصی در 9 ماهه ابتدایی سال در زمینه برنامه عملیاتی سال 99 در سامانه HOP مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در همین راستا ارتباط مستقیم با کارشناس ناظر وزارت در دستور کار کلیه رابطین سامانه مذکور قرار گرفت.