معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی از نحوه خدمت رسانی کارکنان ستادی دانشکده از پانزدهم آذر ماه خبر داد.

جواد مسیح آبادی درگفتگو با وبدا گفت: پرسنلی که از شنبه  پانزدهم  از دورکاری استفاده می کنند می بایست تحت نظارت مدیر مربوطه  امور محوله را به صورت کامل و مطلوب انجام دهند و در صورت نیاز به حضور درمحل کاردراسرع وقت مراجعه و انجام وظیفه نمایند.

 وی افزود: معاونت فرهنگی و دانشجویی، تحقیقات و فناوری، آموزشی،معاونت توسعه و حوزه ریاست دانشکده با پنجاه درصد ظرفیت پرسنل با تشخیص معاون و مدیر مربوطه فعال می باشند. ستاد معاونت های بهداشتی، درمان  و غذا و دارو، طبق برنامه ریزی و نیازمعاونین مربوطه مجاز به خدمت رسانی با  حضور دوسوم پرسنل می باشند.

 مسیح آبادی خاطر نشان کرد: دورکاری شامل مدیران ارشد، میانی و پایه نمی شود و حضور مدیران در محل کارشان در این هفته الزامی است.    

 معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی افزود: حضور کارکنان در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها و مراکزی که مراجعه مردمی دارند خواهد بود. 

 مسیح آبادی از روسای  بیمارستان ها و شبکه های زیر مجموعه دانشکده خواست برای حضور کارکنان واحدهای اداری و ستادی تحت پوشش خود به نحوی که در پاسخگویی به ارباب رجوع  خللی ایجاد نگردد برنامه ریزی نمایند.                   

 شایان ذکر است با توجه به راه اندازی سامانه حضور و غیاب غیر حضوری کارکنان، برنامه دورکاری پرسنل بایستی حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه پانزدهم آذر با مشخصات و شماره تلفن منزل و همراه به معاونت توسعه اعلام گردد.