رئیس سازمان اورژانس کشور از معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور تقدیر کرد. در این تقدیر آمده است: