مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی به همراه کارشناسان مربوطه صبح دوشنبه، بیست و چهارم شهریور از ستاد معاونت درمان بازدید کردند.

خدیجه احمدی با تشکر از تلاش های ارزنده کارکنان معاونت درمان در زمان پاندمی کرونا،  گزارشی از بازدید از دو مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم و 22 بهمن ارائه داد و گفت: طبق بخشنامه ساختار، این مدیریت برنامه متناسب سازی تشکیلات تفصیلی با نیروی انسانی شاغل در هر واحد سازمانی را آغاز کرده است تا در صورت امکان هر فرد با داشتن شرایط احراز و پست سازمانی بلاتصدی از واحد محل خدمت، ردیف سازمانی داشته باشد و به این ترتیب مطابقت واحد سازمانی و واحد محل خدمت تا حد زیادی صورت پذیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با ایجاد دفاتر تشکیلاتی و دفاتر نیروی انسانی مجازی در معاونت درمان نیز وضعیت نیروی انسانی به طور دقیق برآورد می شود، تا کمبود یا مازاد نیروی انسانی در هر واحد سازمانی مشخص شود.

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی در پایان با تاکید بر بررسی دقیق عناوین تعریف شده در اتوماسیون اداری مطابق با تشکیلات تفصیلی مصوب، بیان کرد: امیدواریم با همکاری همه معاونین و مدیران محترم، بتوانیم گام موثری در راستای اجرای بخشنامه ساختار و متناسب سازی وضعیت نیروی انسانی با تشکیلات تفصیلی برداریم.