صبح روز چهارشنبه، نوزدهم شهریور ماه، مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی به همراه کارشناسان از مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی حکیم بازدید کردند.

خدیجه احمدی به وب دا گفت: این بازدید در راستای اجرای بخشنامه ساختار و به منظور هماهنگی و وحدت رویه در امور ساختارهای سازمانی، تشکیلات تفصیلی و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع صورت گرفت.

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی در خصوص وضعیت نیروی انسانی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی حکیم افزود: بدون شک نیازمند انجام کار کارشناسی و تخصصی در این قسمت هستیم تا نیاز واقعی هر واحد سازمانی را تعیین کنیم و بر این اساس نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام نماییم.

وی با توجه به درخواست جذب نیروی انسانی از سوی بسیاری از واحدها خاطرنشان کرد: با ایجاد دفاتر نیروی انسانی و دفاتر تشکیلاتی مجازی در هر واحد، تعداد نیروی انسانی مورد نیاز طبق استانداردهای تعریف شده از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع بررسی شده و کمبود یا مازاد نیروی انسانی در هر قسمت محاسبه و برآورد خواهد شد.

خدیجه احمدی در پایان ضمن تشکر از خودگذشتگی های مدافعان حوزه سلامت در مرکز آموزشی، درمانی پژوهشی حکیم خاطر نشان کرد: تا حد امکان تلاش می کنیم در این شرایط حساس، مشکلات مربوط به حوزه نیروی انسانی مراکز ارائه دهنده خدمت به بیماران، هرچه سریع تر مرتفع شوند.