سرپرست مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده از برگزاری جلسه فرزندان شاهد و ایثارگر به منظور پیگیری اختصاص سهمیه استخدامی فرزندان شاهد و ایثارگر، روز سه شنبه هجدهم شهریور خبر داد.  

خدیجه احمدی در این جلسه با تجلیل از شهدا و ایثارگران گرانقدر،  به نقاط مشترک همکاری دانشکده و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیشابور در زمینه اشتغال و کارآفرینی فرزندان شهدا  اشاره کرد و به ارائه گزارشی از عملکرد دانشکده در اختصاص  سهمیه های استخدامی ایثارگران پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص رشته های مورد نیاز، مقرر شد تعداد تخصیص سهمیه از فرزندان شاهد و ایثارگر براساس رشته و گرایش پست های مورد نیاز دانشکده تعیین شود تا افراد با شرکت در آزمون های استخدامی مربوطه و رقابت بین ایثارگران، پس از قبولی مراحل استخدامی را طی کنند.

در این جلسه که در محل سالن اجتماعات معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در  رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیشابور، معاون تعاون ومسئول اشتغال و کارآفرینی بنیاد وسرپرست مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی و کارشناسان اداره برنامه ریزی نیروی انسانی دانشکده حضور داشتند.