مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده از صدور احکام افزایش حقوق سال 1400 کارکنان خبر داد.

 خدیجه احمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: باتوجه به ابلاغ بخشنامه افزایش ضریب ریالی سال1400 کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی صدور احکام پرسنل پس از فراهم شدن زیرساخت های لازم(اصلاح ورژن نرم افزار پرسنلی)آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: احکام پرسنل هیات علمی و غیر علمی با هرگونه استخدام به استثنای کارکنان قرار داد کار معین و پزشک خانواده صادر شده است.

 مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی افزود: به منظور تسریع در صدور احکام، احکام مذکور به صورت متمرکز در ستاد معاونت توسعه توسط کارشناسان این معاونت طی 48 ساعت صادرشد.

خدیجه احمدی در پایان بیان کرد: به محض فراهم شدن زیر ساخت صدور احکام جهت همکاران قرار داد کار معین و پزشک خانواده در خصوص احکام این پرسنل اقدام می شود.