رییس اداره توسعه منابع فیزیکی، امور عمرانی و تجهیزاتی دانشکده از نصب و راه اندازی دو مخزن اکسیژن مایع در مراکزآموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن و حکیم خبر داد.
وحید کیوانی فرد در گفتگو با وب دا با اشاره به شرایط بحرانی پاندمی کووید 19و وضعیت قرمز در نیشابور خاطر نشان کرد، این مخازن باهدف تامین اکسیژن پشتیبان در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22 بهمن و حکیم روزسه شنبه سی یکم فروردین ماه سال جاری به دستور معاون توسعه خریداری و در روز سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت نصب و راه اندازی شده است.
رییس اداره توسعه منابع فیزیکی ظرفیت هریک از این مخازن را 20 تن و اعتبار آن را بیش از 31 میلیارد اعلام و تصریح کرد با بهره برداری از این مخازن سیستم های تامین اکسیژن مایع در بیمارستان ها پشتیبانی شده و در صورت بروز مشکل و قطع اکسیژن در سیستم مذکور تامین اکسیژن از این مخازن آغاز خواهد شد.