به گزارش وب دا سرپرست معاونت بهداشت گفت: در شرایط کرونا از آموزش کارکنان غافل نشده ایم و آموزش ها را به صورت مجازی ادامه می دهیم.

دکتر محمدرضا داوریان ضمن اعلام این خبر به وبدا گفت: کارشناسان آموزش و بازآموزی از ابتدای سال بیش از سی دوره معادل 216ساعت آموزش تخصصی را در معاونت بهداشت اجرا نموده اند و همانگونه که در سال های قبل آموزش را به عنوان مهم ترین سرمایه و راهبرد اصلی در ارتقاء سلامت عمومی جامعه پذیرفته ایم، این فرآیندمهم را با قوت ادامه خواهیم داد.

رئیس مرکز بهداشت که در کمیته آموزش و بازآموزی معاونت بهداشت با حضور مدیران گروه و کارشناسان توسعه شبکه و ارتقاء سلامت سخن می گفت روش های نوین آموزش از راه دور را جایگزین مناسبی برای آموزش های حضوری دانست و خاطرنشان کرد: کارشناسان آموزش و بازآموزی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور به عنوان یکی از دانشکده های پیشرو در این زمینه، کلاس ها را به صورت غیرحضوری اجرا نموده و بیش از دوهزار نفر از کارکنان را در این خصوص توانمند نموده اند

داوریان در پایان ابراز امیدواری کرد کلیه کارکنان با مطالعه جدیدترین دستاوردهای علمی و بهداشتی، و شرکت در دوره های آموزشی دانسته های خود را به روز نموده و در راه آموزش جمعیت تحت پوشش منطقه به کارگیرند.