سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی دکتر ابراهیم پور صدقیانی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر ابراهیم پور صدقیانی

عضو محترم هیات علمی

 نظر به شایستگی و تواتمندی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی منصوب می گردید.

امید است در سایه اتکال به عنایات خداوند سبحان، مساعی جنابعالی و همکاران خدوم حوزه آموزش موفق و موید باشید.

  • نظارت بر حسن اجرای وظاِیف آموزشی، اعضای هیات علمی ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رییس دانشکده به مدیران گروه‌های آموزشی
  • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی،  اداری و مالی دانشکده
  •  انجام جلسات شوراي آموزشي دانشكده و شركت در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه
  • بررسی کیفیت آموزشی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی و ارائه آن به رییس دانشکده
  • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف درهر نیم سال و انعکاس آن به رئیس دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی
  • بررسی های لازم جهت گردآوری و تنظیم روش های نوین آموزشی
  • برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه
  • تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم جهت نحوه برگزاري امتحانات و پيشرفت امور آموزشي و نظارت بركار گروههاي آموزشي و حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف محول به آن ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

دکتر علی اکبر محمدی

سرپرست دانشکده بهداشت و پیراپزشکی