تقویم روز
امروز شنبه 5 بهمن ماه 1398 ساعت 18:56 ب ظ

 مدیر بیمارستان 22 بهمن
 

نام و نام خانوادگی :هادی الهامی                                                  

تحصیلات :کارشناس پرستاری

سوابق کاری :مدیر اورژانس 115 درگز

مدیر بیمارستان 96 تخت خوابی درگز

معاون شبکه بهداشت و درمان درگز

شماره داخلی:111 

 

پیوند های مفید