تقویم روز
امروز دوشنبه 22 مهر ماه 1398 ساعت 12:47 ب ظ


مدیر بودجه

محمد علی شورورزی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 شماره تلفن

051-42627519

پست الکترونیک
shourvazima1@nums.ac.ir

 

پیوند های مفید