سرپرست شبکه بهداشت و درمان زبرخان در جلسه ای که صبح روز دوشنبه هفدهم شهریور با رئیس آموزش و پرورش زبرخان داشت، بر ضرورت نظارت جدی بر شیوه نامه های بهداشتی ویژه مدارس زبرخان تاکید کرد.

حامد سلیمانی با بیان این که برنامه ریزی و تشکیل تیم های نظارتی برای کارشناسان بهداشت محیط و مراقبان سلامت انجام شده است، افزود: ضروری است بر اساس چک لیست های تدوین شده، نظارت مستمر از مدارس و خوابگاه ها توسط همکاران صورت گیرد و گزارشات و بازخوردهای لازم به آموزش و پرورش برای اجرای هر چه بهتر شیوه نامه ها انجام شود و همچنیبن آموزش مدیران، مربیان و خدمات مدارس جهت هر چه بهتر اجرایی کردن شیوه نامه های بهداشتی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی در پایان ضمن تشکر از همکاری های آموزش و پرورش با شبکه بهداشت و درمان و زبرخان گفت: یکصدوبیست مدرسه و خوابگاه تحت پوشش شهرستان زبرخان قرار دارند که امید است با همکاری هرچه بیشتر شاهد اجرای شیوه نامه های بهداشتی به بهترین نحودر مدارس و خوابگاه ها باشیم.