گالری ویدئو http://www.nums.ac.ir Thu, 06 May 2021 04:42:49 +0430 fa-ir formweb@nums.ac.ir (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور) افتتاح مسجد و موسسه فرهنگی وخوابگاه دخترانه http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 گفتگوی ویژه خبری آقای دکتر حسین زاده معاون غذا ودارو http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 گفتگوی ویژه خبری خانم دکتر تقی آبادی معاونت بهداشت http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 گزارش از وضعیت قرمز نیشابور http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 آخرین وضعیت کرونا در نیشابور http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 وضعیت قرمز شهرستان نیشابور در پیک چهارم http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 دیدار نوروزی فرماندار ورئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با مدافعان سلامت http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور به مناسبت آغاز سال 1400 http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 اخبار سلامت اسفند ماه 1399 http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-1399.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-1399.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 افتتاح مرکز شماره 2 به همت خیر گرانقدر جناب مصیب لطفی http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C.html افتتاح مرکز شماره 2 به همت خیر گرانقدر جناب مصیب لطفی

]]>
اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325
آزمایشگاه جامع http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325 اخبار سلامت http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.html http://www.nums.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88/video/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.html ]]> اخبار تصویری دانشکده Mon, 30 Nov -0001 03:25:44 +0325