نام و نام خانوادگی : مهدی خیری

سمت : مسئول دفتر نمایندگی گزینش دانشکده

پست الکترونیک :kherim1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627521 داخلی  

شماره نمابر: 05142627500

Image