مدیر نیروی انسانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس شبکه جهت افراد واجد شرایط دعوت شده به مرحله تشکیل پرونده و بررسی مدارک خبرداد.

خدیجه احمدی در گفتگو با وب دا هدف از این مصاحبه را  ارزیابی تسلط نظری و عملی مصاحبه شوندگان بیان کرد و افزود: افرادی که هم دارای سواد نظری و هم دارای مهارت و تجربه عملی یا سابقه کار مرتبط در اولویت خواهند بود.

مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس شبکه برای افراد واجد شرایط دعوت شده به مرحله تشکیل پرونده و بررسی مدارک دانشکده علوم پزشکی نیشابور روز چهارشنبه 1400/03/19 در مشهد برگزار می شود. 

برای مطالعه اطلاعیه اینجا کلیک کنید.