معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده از تغییر ساعت اداری کارکنان ستادی دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد.

جواد مسیح آبادی درگفت و گو با وب دا گفت: طبق بخشنامه شماره۵٨٨٢۶/٢۶٩۵۶ت، یازدهم خرداد ١۴٠٠ استانداری خراسان رضوی حضور کارکنان شاغل در واحدهای ستادی از روز یکشنبه شانزدهم خرداد ماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶:۳۰ الی۱۳:۳۰ و روزهای پنج شنبه در صورت فعالیت همکاران ستادی از ساعت ۶:٣٠ تا ١٢:٣٠ می باشد.

وی خاطر نشان کرد: این بخشنامه صرفا برای نیروهای شاغل در واحدهای ستادی و اداری است و مراکز خدمات جامع سلامت طبق روال گذشته به مراجعان خدمت رسانی خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابوردر پایان با توجه به افزایش دما طی روزهای اخیر و افزایش مصرف انرژی برق خواستار همکاری همه همکاران و شهروندان در مصرف بهینه برق به منظور تداوم برق رسانی و جلوگیری از خاموشی ها شد.