نام و نام خانوادگی : دکتر سعید سپهری کیا   

سمت : رئیس دبیرخانه هیئت امنا دانشکده

پست الکترونیک :sepehrikias1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627507 داخلی 

  شماره نمابر: 05142627500

Image