Image

نام و نام خانوادگی : دکتر سعید سپهری کیا   

سمت : سرپرست بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده

پست الکترونیک :sepehrikias1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05142627507 داخلی 

  شماره نمابر: 05142627500

  ادارهبازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات،بعنوان یكی از مدیریت های ستادی دانشکده و زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده در محورهای ارزیابی عملكرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.

این اداره در راستای وظیفه نظارتی خود، عملكرد كلیه واحدهای تابعه دانشکده را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسی كارشناسی و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشکده و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گیرد

شماره تماس: 42627512

شماره پیامک: 50002236121

آدرس : نیشابور - شهرک فرهنگیان – حاشیه میدان معلم – ساختمان ستاد مرکزی دانشکده – طبقه اول

كاركنان این اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعین دانسته، كرامت انسانی آنها را ارج نهاده و جلب رضایت الهی در چار چوب مقررات اداری را وظیفه شرعی خود می دانند

                       به حكم آیه های :    

                                    «...و لاتقف ما لیس لك به علم...»                     (سوره اسراء آیه 36)

                                      «...اِن بعض الظن اِثم...»                       (سوره حجراتآیه12)                                                                        

پرهیز از هرگونه ایجاد جو، شایعه سازی، تهمت، غیبت و.... را وظیفه شرعی خود می دانیم.

شفاف سازی و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین وتقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط كار را وظیفه قانونی خود می دانیم.

امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب می دانیم.

انتقال تجربیات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهینه به همكاران، بر قراری توازن و اعتدال متناسب فعالیت در محیط كار و زندگی خانوادگی را از وظایف خود می دانیم .

استفاده قانونی و درست از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت دقیق قوانین ومقررات را در وظایف خود واجب  می دانیم.

ایجاد فضای صمیمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعین و كاركنان را از وظایف خود می دانیم.

پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل  سفارش، هدیه غیر متعارف و وجه نقد و جلوگیری از آن را وظیفه خود می دانیم.

خود داری از تسلیم مدارك و اسناد به اشخاص غیر مربوط را از اصول كار در این اداره می دانیم.

حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران پرهیز از تبعیض و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با شاكیان و متشاكیان مراجعه كننده را  از ا اهم وظایف خود می دانیم.

ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به مراجعین بمنظور سهولت انجام امور آنان و توجه به درخواستهای معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظایف خود می دان

1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح استان جهت سنجش میزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دانشكده.

2- نظارت بر حسن انجام امور دستگاه.

3- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان.

4- سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع.

5- تهیه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه – شش ماهه....) جهت اطلاع مدیر کل محترم بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات وزارت متبوع و بالاترین مقام اجرائی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف دانشكده.

6- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی ومطبوعات.

7- کشف مفاسد مالی و اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیصلاح و بالاترین مقام اجرائی دستگاه.

8- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده.

9- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و میزان استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقرارت.

10- اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حین بازرسی به هیئت تخلفات.

11- تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی.

12- پیشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه دانشكده بر حسب نیاز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مدیریتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات.

1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها.

2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه.

3- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به بالاترین مقام مسئول دستگاه.

4- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم.

5- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه یپشنهادهای لازم.

6- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه.

1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.

2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی

3- بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.

4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی.

5- جمع بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

6- پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده.

7- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر