خراسان رضوی-شهرستان نیشابور-بلوار معلم-ستاد مرکزی دانشکده 

تلفن خانه  :  42627521-23

 فکس :  42627500

  روابط عمومی : 42627503

کد شهرستـــان: 051

سامانه پیامکی:5000426275
رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی :

93186-14139

Image

حرف انتخاب شده : ������