رئیس مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی ٢٢بهمن انجام از انجام عمل موفقیت آمیز جراحی توده حجیم شکمی توسط جراح عمومی مقیم این مركز خبر داد.

دكتر امید رضا امینی در گفت و گو با خبر نگار وبدا گفت: عمل جراحی بیمار 60 ساله ای که دارای توده حجیم شکمی بود، توسط پزشك مقیم متخصص جراحی مركز آموزشی پژوهشی و درمانی درمانی ٢٢بهمن با موفقیت انجام شد.

دکتر امینی افزود : این بیمار با توده حجیم شکمی توسط دکتر جواد امیر فخریان تحت عمل جراحی لاپاراتومی قرار گرفت و توده حجیم  به وزن 6.5کیلو پس از انجام عمل جراحی دو ساعته از شکم بیمار خارج شد و جهت بررسی پاتولوژی به آزمایشگاه بیمارستان ارسال شد.

وی گفت: این بیمار پس از این عمل موفقیت آمیز به بخش آی سی یو منتقل شد و سپس با مراقبت پرستاری مناسب و ادامه درمان در بخش جراحی مردان با حال عمومی  مساعد ترخیص شد.