سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم افزود: از ابتدای خرداد ماه کلینیک تخصصی خیام در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم به صورت ۲۴ ساعته پذیرای مراجعه کنندگان خواهد بود.
دکتر محمدرضا مرادقلی با بیان اینکه این اقدام با توجه به افزایش بار مراجعات و در راستای ارائه خدمات بهتر صورت گرفته است، گفت: دراین کلینیک  پزشک عمومی، واحد تزریقات، داروخانه حضور داشته و ضمن معاینه و بررسی شرایط بیماران، خدمات موردنیاز به مراجعه کنندگان ارائه می شود.
سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم در پایان گفت: این اقدام برای ارائه خدمات بهتر، افزایش دسترسی بیماران  به خدمات درمانی و کاهش بار مراجعه به اورژانس صورت 
گرفته است.