رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای دکتر ابوالفضل نعیم آبادی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ بدین شرح است:

جناب آقای دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

عضو محترم هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی و پژوهشی بهداشت محیط

نظر به شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشکده منصوب می شوید. از آن جا که تربیت نیروی انسانی متخصص و کارامد سیاستی راهبردی در جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه و توسعه پایدار است، لذا انتظار می رود با استفاده از ظرفیت های موجود دانشکده، مشارکت اعضای محترم هیئت علمی و مدیران آموزشی در راستای تحول حوزه آموزشی دانشکده، اهتمام لازم را به کار گرفته و امید است با استعانت از درگاه الهی و با رعایت کامل قوانین و مقررات و در سایه برنامه ریزی دقیق، موفق، موید و پیروز باشید.

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور