رئیس سازمان اورژانس کشور از حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی نیشابور تقدیر کرد. در این تقدیر آمده است: