به کلیه افراد با مدرک تحصیلی پرستاری اطلاع رسانی می شود جهت همکاری بادانشکده علوم پزشکی نیشابور درغالب نیروی طرح درسامانه رشد(ثبت نام مشمولین غیرپزشک قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ) دوره تداوم خدمت ثبت نام نمایند. شایان ذکراست درصورت نیاز به نیرو ازافرادثبت نام شده درسامانه رشد جهت همکاری دعوت به عمل خواهد آمد.

آدرس سامانه رشد:  

Tarhreg.behdasht.gov.ir

شماره تماس:

05143307198