رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی آقای قاسم کریمی را به عنوان سرپرست دبیرخانه هیئت امنای دانشکده علوم پزشکی نیشابور منصوب کرد.
به گززارش وب دا متن ابلاغ دکتر محسن عظیمی نژاد به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای قاسم کریمی

نظر به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت امنا ء دانشکده علوم پزشکی نیشابور منصوب می گردید تا برابر مقررات و دستورالعمل های موجود تحت نظر اینجانب انجام وظیفه نمایید . انتظار می رود در راستای اهداف دانشکده با اولویتهای ذیل تلاش فرمایید:
1.برنامه ریزی ، هدایت و اداره امور دبیرخانه و نظارت اولیه بر حسن اجرای برنامه ها ، فعالیت ها و طرح های مصوب در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوط و ارائه گزارش به اعضا و شورای هیات امنا
2.مشارکت و نظارت بر تنظیم بودجه سالیانه و تفصیلی دبیرخانه و پیشنهاد آن به دبیرخانه هیات امنا برای تصویب با هماهنگی مدیریت بودجه و مالی دانشکده
3.ارائه گزارش عملکرد سالیانه و حساب های مالی به هیات امنا با هماهنگی واحدهای تخصصی
4.تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت دبیرخانه در جهت تحقق اهداف هیات امنا در راستای انجام وظایف محوله و پیشنهاد به هیات امنا برای تصویب
5.تنظیم دستور جلسات هیات امنا و دعوت از اعضا برای تشکیل جلسات بر حسب مورد
6.ابلاغ و اجرای مصوبات هیات امنا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
7.ایجاد ارتباط و هماهنگی میان دبیرخانه و سایر موسسات علمی، پژوهشی ، دانشگاهی و اجرایی در داخل و خارج از کشور در چارچوب اهداف دبیرخانه هیات امنا
8.مطالعه و پژوهش در زمینه امور آئین نامه های اداری و استخدامی ، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی و رفاهی و سایر آئین نامه های مورد نیاز برای تصویب در هیات امنا با کسب نظر و هماهنگی معاونت های مربوطه
9.برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل شوراها و کمیته ها و دبیرخانه های مورد نیاز در حدود اختیارات قانونی
10.مطالعه و پژوهش در زمینه چگونگی پایش و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنا
11.مستندسازی و طبقه بندی اطلاعات و ایجاد ارتباط و هماهنگی با اعضا دبیرخانه مرکزی هیات امنا هیات امنا وزارت متبوع

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور