بازدید مدیر کل راه و شهر سازی خراسان رضوی به همراه معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور و رئیس دانشکده علوم پزشکی از بیمارستان سوم دوشنبه چهاردهم مهرماه.