صبح روز سه شنبه سوم آذرماه رییس و معاونان دانشکده علوم پزشکی سیرجان به منظور آشنایی با توسعه زیر ساخت ها و امکانات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی به نیشابور سفر کردند.

به گزارش وب دا، در نشستی که تیم مذکور با رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور داشتند با بیان اطلاعات دموگرافیک از سیرجان و زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و درمانی این دانشکده هدف از این بازدید را استفاده از تجارب و الگو برداری از توسعه زیرساخت های آموزشی؛ بهداشتی و درمانی حوزه سلامت نیشابور عنوان کردند.

رییس دانشکده علوم پزشکی نیز در این نشست به بیان گزارشی از امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی از جمله افزایش دو برابری تخت های بیمارستانی، توسعه پردیس دانشگاه، افزایش رشته های تحصیلی و تعداد دانشجویان، احداث خوابگاه، احداث مراکز تحقیقاتی و مرکز پریتانولوژی و ...پرداخت و از حضور رییس و معاونان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نیشابور ابراز خرسندی کرد.