در راستای اجرای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کاهش هزینه بیماران و همچنین کاهش قیمت تجهیزات پزشکی وارداتی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاهی،دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد جهت تامین نیازهای ایمپلنت های ترومای ارتوپدی (استیل) تولید داخل که دارای بهترین قیمت و کیفیت می باشند، از کلیه شرکت های توليد كننده داخلي /توزیع کننده مجاز دعوت می نماید درصورت تمايل به مشاركت درفراخوان  نسبت به تكميل پیش نویس قرارداد ( پيوست شماره 1 )و به شرح ذیل حداکثر تا روز شنبه1400/09/06 اقدام نمایند.

توضیحات:
1-مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا روز شنبه1400/09/06ساعت 15 خواهد بود. که پیشنهادی در قالب نمونه پیوست میبایست در پاکت های پلمب شده طی نامه ای با موضوع «فراخوان عمومی شماره 1» تحویل دبیرخانه ستاد شماره 2دانشکده علوم پزشکی نیشابور گردد. بدیهی است شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط فراخوان بوده و این دانشکده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
هرگونه تغییر در شرایط فراخوان از طریق این سایت به اطلاع عموم خواهد رسید.2-
خرید اقلام موضوع این فراخوان راساً توسط مراکز درمانی  این دانشکده  انجام خواهد شد و توزیع و فروش به عهده شرکت توليدکننده/ توزیع کننده خواهد بود
 3-محصولات موضوع این فراخوان که داراي بالاترین کیفیت و کمترین قیمت باشند با معرفي نام شرکت توليد کننده، پس از تایید کمیته فنی تجهیزات پزشکی دانشکده اعلام می گردد. بدیهی است مراکز درمانی این دانشکده  صرفا مجاز به خرید این محصولات از شرکتهای فوق و با رعایت سقف قیمتی اعلام شده در اداره کل تجهیزات  خواهند بود.