با توجه به مصوبات کمیته مهندسی مشاغل مورخ1400/07/17،به اطلاع کلیه همکاران قرارداد کارمعین، پزشک خانواده، مشاغل کارگری، شرکتی و طرح ولایحه می رساند: در صورت داشتن شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران، چنانچه مدارک مربوط به تبدیل وضعیت خود را به کارگزینی واحد محل خدمت تحویل نداده اند؛ آخرین مهلت ارسال مدارک دوشنبه مورخ 1400/07/19 می باشد. بدیهی است در صورتی که در روند تبدیل وضعیت افرادی که بعد از تاریخ مذکور مدارک ارسال نمایند؛ مشکل ایجاد گردد، مسئولیت آن متوجه فرد خواهد بود .