آرشیو اخبار معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور

بازدید معاون درمان  ازآزمون عملی استخدامی رشته پرستاری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابورازمراحل آزمون عملی استخدامی رشته پرستاری بازدید کرد.

محمد صادق دشتی ضمن حضور در محل برگزاری ،از نزدیک در جریان روند اجرای  آزمون قرار گرفت.

وی در پایان از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری وکارشناسان ستادی وسایر عوامل اجرایی در برگزاری دقیق وعلمی این امر تشکر نمود.