تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 01:36 ق ظ

جلسه تصمیم‌گیری برای صدور مجوز مراکز و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی

 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان جلسه ای  با حضور رئیس دانشکده و سایر اعضای کمیسیون ماده 20 جهت تصمیم‌گیری برای صدور مجوز مراکز و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی تحت پوشش دانشکده در دفتر معاونت درمان برگزار شد.
معاون درمان دانشگاه در این جلسه تاکید کرد: در تمدید موافقت اصولی مراکز باید درصد پیشرفت مراکز در نظارت های به عمل آمده بررسی و تنها مراکزی که پیشرفت و توسعه یشان قابل قبول است برای تصمیم گیری در این کمیسیون مطرح شوند.
رییس صدور پروانه‌های معاونت درمان در خصوص پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون ماده 20 گفت: پس از تکمیل مدارک متقاضیان، سوابق عملکردی و همچنین گزارش پیشرفت کاریشان را از اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان استعلام می‌کنیم و پس از بررسی مستندات و رفع ایرادات احتمالی وارده پرونده‌ها تکمیل و جهت تصمیم‌گیری در این کمیسیون ارائه می‌شود.
وی همچنین در خصوص فرایند استعفای مسئول فنی مراکز گفت: مسئول فنی مراکز باید سه ماه پیش از تاریخ مورد نظر استعفای خود را رسماً به موسسه اعلام کنند تا در این خصوص تصمیم گیری شود و مرکز مربوطه هم فرصت معرفی مسئول فنی جدید را داشته باشد.
توضیح آن‌ که: کمیسیون ماده 20 به‌منظور بررسی درخواست‌های متقاضیان بخش دولتی و خصوصی جهت اخذ یا تمدید موافقت اصولی، پروانه بهره‌برداری و معرفی یا تغییر مسئول فنی واحد مربوطه و یا اخذ مجوز برای بهره‌برداری از بخش‌های تازه تأسیس، در حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه به‌ صورت منظم در دفتر معاون درمانت برگزار و نسبت به موافقت یا عدم موافقت در خصوص هر پرونده میان اعضاء بحث و تبادل‌نظر می‌شود.


 

 

پیوند های مفید