تقویم روز
امروز یکشنبه 10 فروردین ماه 1399 ساعت 16:51 ب ظ

آشنایی با گزینش

كلیّات :
در راستای جذب نیروهای شایسته و صالح برای نظام اداری كشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ 15/10/61 رهبر كبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر كشور قانون تسّری قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تاریخ 9/2/75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذكور در تاریخ 11/7/77 جهت اجرا به كلیه وزارتخانه ها ، سازمانها مؤسسات دولتی و… ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 از ماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیّت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) بعهده گزینش بوده و همچنین طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانی قراردادی ، روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون كار در كلیه دستگاههای مذكور در ماده واحدة قانون تسّری و ماده 2 قانون گزینش تابع احكام مقرر در قانون گزینش كشور و آئین نامه اجرایی آن خواهد بود.
اركان گزینش كشور عبارتند از:
1-      رئیس جمهور
2-       هیأت عالی گزینش
3-       هیأت های مركزی گزینش
4-      هسته های گزینش
تشكیلات گزینش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی
الف) هیأت مركزی گزینش:
هیأت مركزی گزینش بعنوان مرجع گزینش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی می باشد و اعضای هیأت مذكور كه با حكم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می شوند عبارتند از:
1-      نماینده وزیر
2-      نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
3-      نماینده یأت عالی گزینش
هیأت مركزی گزینش دارای یك دبیر می باشد كه با پیشنهاد اعضاء هیأت مركزی و حكم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.
ب) هسته های گزینش:
هسته های گزینش در دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی سراسر كشور و ستاد مركزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی مركب از 3 تا 5 عضو بوده و توسط هیأت مركزی گزینش تشكیل و اعضای آن به پیشنهاد هیأت مركزی و پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی ، با امضاء دبیر هیأت مركزی گزینش منصوب میشوند.
هسته های گزینش دارای یك مدیر خواهند بود كه با حكم دبیر هیأت مركزی منصوب می شوند.
هسته های گزینش انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان استخدام دردانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی سراسر كشور وهسته گزینش ستاد مركزی در وزارت متبوع ،انجام مراحل گزینش متقاضیان استخدام در ستاد مركزی وزارتخانه ، سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان انتقال خون ، انستیتوپاستور انستیتوتغذیه و بیمارستان قلب را عهده دار می باشند.
اهم وظایف هیأت مركزی گزینش:
اهم وظایف هیأت مركزی گزینش طبق قانون گزینش كشور و آئین نامه اجرایی این قانون به شرح زیر می باشد:
1.       ایجاد ، تفكیك ، ادغام و انحلال هسته های گزینش طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش
2.        بررسی و انتخاب اعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ومعرفی به هیأت عالی گزینش
3.        رسیدگی به شكایات در مرحله دوم تجدیدنظر
4.        اجرای مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر امور محوله كه از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد.
5.       ایجاد هماهنگی، آموزش، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملكرد كلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه
6.       ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط
7.        پیشنهاد نمودار تشكیلاتی و بودجه هیأت مركزی و هسته های گزینش تابعه به وزارت متبوع
8.        رسیدگی به تخلفات گزینشی ( عدم رعایت قانون گزینش) كاركنان هسته های گزینش
9.        ارزشیابی سالانه مسؤول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته های گزینش
ساختار و تشكیلات هیأت مرکزی گزینش :
در تاریخ 2/1/75 بر اساس آخرین اصلاحات در ساختار تفضیلی واحدهای تابعه ستاد وزارت متبوع اختصاص 33 ردیف به هیأت مركزی گزینش و 9 ردیف به هسته مركزی گزینش شماره یك و 8 ردیف به هستة مركزی گزینش شماره 2 از طریق سازمان اموراداری و استخدامی تأیید و ابلاغ گردید.
با توجه به سیاست كلی نظام دركوچك سازی ساختار اداری دولت ،طبق آخرین تعدیل انجام شده در ردیف های تشكیلاتی هیأت مركزی ،تعداد ردیف های این هیأت وهسته های شماره 1و2 از 50 ردیف به 31 ردیف مستمر و7 ردیف موقت (#) تعدیل یافته است.چارت تشكیلاتی هیأت مركزی و هسته های مركزی شماره 1و2 بر اساس آخرین تغییرات درصفحه 5 درج شده است.
لازم به ذكر است شرح وظایف پستهای سازمانی هیأت مركزی و هسته گزینش منطبق با حدود وظایف و اختیارات هیأت های مركزی و هسته های گزینش مصرح در قانون و آیین نامه اجرایی قانون گزینش كشور و دستورالعمل های مربوطه تهیه و تدوین گردیده است.

پیوند های مفید