حدیث روز :   


مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی

محمدصادق دشتی

 تلفن و نمابر
051-42627511
پست الکترونیک

dashtims1@nums.ac.ir