لینکهای مفید سایت های آموزشی


لینکهای مفید سایت های آموزشی

همایش ها و کنگره های علمی

 http://www.iranconferences.ir/

 http://www.conferenceyab.ir

http://www.medcongress.ir/post/95

کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز      

http://dlibrary.sums.ac.ir/                 

 کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اصفهان

http://lib.mui.ac.ir      

                           

 

 

 

 


پایگاههای اطلاعاتی فارسی
 

       

     


منابع الکترونیکی رایگان