نام و نام خانوادگی :هادی الهامی                                                 
      

 
سمت :مدیر بیمارستان
سوابق کاری :مدیر اورژانس 115 درگز
مدیر بیمارستان 96 تخت خوابی درگز
معاون شبکه بهداشت و درمان درگز
تحصیلات :کارشناس پرستاری

تاریخ ابلاغ :4 آذر1394

بسمه تعالی

همکار ارجمند جناب آقای هادی الهامی

کارشناس محترم پرستاری

سلام علیکم

 احتراماً، با توجه به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان "مدیر داخلی بیمارستان22 بهمن "معرفی می گردید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و با رعایت تمامی جوانب شرعی و قانونی و همچنین هماهنگی کامل با اینجانب در انجام امور محوله و ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء خدمات درمانی و آموزشی این بیمارستان موفق و موید باشید.

دکتر امین دهقان

سرپرست بیمارستان22بهمن نیشابور