مدیر بودجه

محمد علی شورورزی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 شماره تلفن

051-42627519

پست الکترونیک
shourvazima1@nums.ac.ir