سامانه نوبت دهی اینترنتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

         درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان حکیم                                   درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان22بهمن

 

        شماره تماس سامانه  نوبت دهی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور 43219600-051