• معرفی
  • فرم ها
  • اخبار و اطلاعیه ها


محمد ابراهيم دهقاني

خلاصه سوابق خدمتي

مدرك تحصيلي :ليسانس

رشته تحصيلي :مبارزه با بيماريها

دانشگاه محل تحصيل : علوم پزشكي مشهد

تاريخ استخدام : سال 1367

  - سوابق خدمتي : استخدام اوليه در مركز بهداشتي و درماني باغشن بعنوان مسئول مركز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش و دبير شوراي بهداشت بخش زبرخان تا اوايل سال 1371

- سال 1371 بعنوان مربي مركز آموزش بهورزي

-  از سال 1372 تا سال 1384 با مسئوليت مسئول هماهنگي و گسترش شبكه ها و جانشين معاونت بهداشتي

-  از سال 1384 تا آبان 1389 با عنوان مسئول مبارزه با بيماريها

مسئوليت فعلي : رئيس اداره امور پشتیبانی

 

برای دریافت فرم ها کلیک نمایید:

پیوست ها :
Download this file (hazineh.docx)دانلود[فرم پرداخت هزینه سفر]25 kB
Download this file (kala.docx)دانلود[فرم اسقاط کالا]23 kB
Download this file (فرم درخواست ساخت مهر.pdf)دانلود[فرم درخواست ساخت مهر]115 kB

 رئیس اداره امور پشتیبانی
محمد ابراهیم دهقانی
 -------------------------

شماره تلفن
051-42627520
---------------------
پست الکترونیک

deghanime1@nums.ac.ir

------------------------