بازدید ریاست بیمارستان 22بهمن از نمایشگاه کتاب

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

به گزارش روابط عمومی  بیمارستان 22بهمن ریاست بیمارستان22بهمن و معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان از نمایشگاه کتاب بازدید نمودند .

این گزارش می افزاید با توجه به برپایی  نمایشگاه ناشران کشوری کتاب در محل دائمی نمایشگاه های نیشابور واقع در انتهای جاده باغرود از روز یکشنبه تا روز جمعه هفته گذشته ریاست بیمارستان و معاونت آموزشی و سوپروایزر آموزشی بیمارستان و پرستار کنترل عفونت و سرپرستاران بخشهای ویژه ضمن بازدید از نمایشگاه ناشران کتاب نیشابور کتب مورد نیاز بیمارستان را خریداری نمودند.